۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۹ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور   

اهداف 

 

* تعيين ميزان شيوع و بروزوحمله بيماريها در منطقه و جوامع و زمانهاي مختلف

* تعيين شدت ابتلا و ارائه راهکارهاي مناسب در کاهش آسيب

* تعيين خصوصيات بيولوژيک عوامل زنده بيماريزا در منطقه

* تعيين و شناسائي بيماريهاي نوپديد و نو ظهور منطقه و کشور

* تعیین اولویت های بیماریهای عفونی در منطقه و کشور

* تعیین دانش ، نگرش و عملکرد مردم در برخورد با بيماريهاي عفوني و گرمسيري

* تعيين عوامل خطر و ارتباط بيماريها با عوامل محيطي مختلف

* تعيين روش هاي درماني موثر و يافتن مناسبترين روشهاي درماني براي بيماريهاي عفوني و گرمسيري

* تعيين روشهاي تشخيص موثر و يافتن مناسبترين روشهاي تشخيصي براي بيماريهاي عفوني و گرمسيري