۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد   

دکتر عباس آقائی افشار                        رئیس مرکز

مرتبه علمی                                      دانشیار

رشته تحصیلی                                   حشره شناسی پزشکی

پست الکترونیک                                     afshara2@yahoo.com

سامانه علم سنجی     https://isid.research.ac.ir/Abbas_AghaeiAfshar

 

دکتر سیدایمان فاطمی رابری                 معاون اجرایی 

مرتبه علمی                                        استادیار

رشته تحصیلی                                     داروشناسی

پست الکترونیک                                    imanfatemi@gmail.com

 

دکتر رضا محمدی نژاد                              معاون آموزشی 

مرتبه علمی                                        استادیار

رشته تحصیلی                                     علوم زیست پزشکی

پست الکترونیک                                   r.mohammadinejad@kmu.ac.ir

 

دکتر سمیه تاجیک                                     معاون پژوهشی

مرتبه علمی                                         استادیار

رشته تحصیلی                                     شیمی تجزیه

پست الکترونیک           

 

دکتر فاطمه شریفی                                     معاون درمان

مرتبه علمی                                          استادیار

رشته تحصیلی                                       علوم دارویی

پست الکترونیک