۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي  

اولویت های پژوهشی مرکز

۱- بررسی هزینه فایده و اثربخشی درمان

۲- بررسی هزینه های سرانه بهداشت و درمان

۳- تاثیر بیمه کردن خدمات بهداشتی در هزینه های درمان

۴- بررسی استانداردهای بهداشت و درمان در بیمارستانها و اماکن و مراکز خصوصی بهداشتی و درمانی

۵- ارائه استانداردهای مراقبت از بیماران

۶- استاندارد سازی رفتارهای پزشکان و پرستاران و خدمات در بیمارستانها و مراکز درمانی

۷- ارزیابی استانداردها و مهندسی پزشکی در ابزار تشخیصی و درمانی

۸- ارزیابی مستمر مصرف داروها توسط بیماران

۹- ارزیابی مستمر ارزی داروها توسط داروها

۱۰- بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای مشترک انسان و حیوان

۱۱- بررسی پاتولوژی بیماریهای مشترک انسان و حیوان

۱۲- شناسایی و بیان ژنهای عوامل بیماری زا در حیوان و انسان

۱۳- شناسایی مخازن و ناقلین بیماریهای مشترک انسان و حیوان

۱۴- بررسی آلودگی مواد غذایی به عوامل بیماری زا

۱۵- بررسی و ارزیابی مستمر بهداشت در کارخانه جات تولید مواد غذایی

۱۶- ارزیابی مستمر بهداشت محیط کار در کارخانه جات و کارگاههای صنعتی

۱۷- ارزیابی مستمر عوامل آسیب زا به کارگران در معادن و کارخانه جات

۱۸- ارزیابی مستمر ارگونومی کارگران و کارکنان در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی

۱۹- بررسی سلامت و محیط کار در مراکز فرماندهی نیروی انتظامی

۲۰- آسیب شناسی اجتماعی در ارتباطات نیروهای انتظامی

۲۱- ارزیابی و شناسایی آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها توسط نیروی انتظامی

۲۲- بررسی دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی در مورد کاهش آسیب در جامعه

۲۳- بررسی تنش، تعارض، ناکامی و اضطراب در بین جوانان با همکاری نیروی انتظامی

۲۴- بررسی همه جانبه آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد

۲۵- بررسی همه جانبه اپیدمیولوژی تصادفات و حوادث در سطح جامعه

قابل ذکر است که:

از شماره ۱ الی ۵ مربوط به اداره کل بیمه خدمات درمانی

۶-۹ مربوط به همکاری با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

۱۰- ۱۴ مربوط به موسسه واکسن و سرم سازی رازی

۱۵- ۱۸ مربوط به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

۱۹- ۲۵ مربوط به مرکز تحقیقات کاربردی و فرماندهی نیروی انتظامی می باشد.