۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند

کرمان: بلوار جمهوری - بعد از چهارراه فرهنگیان - جنب دانشکده فنی - مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

 

تلفن: 32112794 - 034

 

پست الکترونیک: Tropicalkerman@gmail.com