سه شنبه ١٣٩٧/٤/٢٦    EN
1- بررسی هزینه فایده و اثربخشی درمان

2- بررسی هزینه های سرانه بهداشت و درمان

3- تاثیر بیمه کردن خدمات بهداشتی در هزینه های درمان

4- بررسی استانداردهای بهداشت و درمان در بیمارستانها و اماکن و مراکز خصوصی بهداشتی و درمانی

5- ارائه استانداردهای مراقبت از بیماران

6- استاندارد سازی رفتارهای پزشکان و پرستاران و خدمات در بیمارستانها و مراکز درمانی

7- ارزیابی استانداردها و مهندسی پزشکی در ابزار تشخیصی و درمانی

8- ارزیابی مستمر مصرف داروها توسط بیماران

9- ارزیابی مستمر ارزی داروها توسط داروها

10- بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای مشترک انسان و حیوان

11- بررسی پاتولوژی بیماریهای مشترک انسان و حیوان

12- شناسایی و بیان ژنهای عوامل بیماری زا در حیوان و انسان

13- شناسایی مخازن و ناقلین بیماریهای مشترک انسان و حیوان

14- بررسی آلودگی مواد غذایی به عوامل بیماری زا

15- بررسی و ارزیابی مستمر بهداشت در کارخانه جات تولید مواد غذایی

16- ارزیابی مستمر بهداشت محیط کار در کارخانه جات و کارگاههای صنعتی

17- ارزیابی مستمر عوامل آسیب زا به کارگران در معادن و کارخانه جات

18- ارزیابی مستمر ارگونومی کارگران و کارکنان در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی

19- بررسی سلامت و محیط کار در مراکز فرماندهی نیروی انتظامی

20- آسیب شناسی اجتماعی در ارتباطات نیروهای انتظامی

21- ارزیابی و شناسایی آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها توسط نیروی انتظامی

22- بررسی دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی در مورد کاهش آسیب در جامعه

23- بررسی تنش، تعارض، ناکامی و اضطراب در بین جوانان با همکاری نیروی انتظامی

24- بررسی همه جانبه آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد

25- بررسی همه جانبه اپیدمیولوژی تصادفات و حوادث در سطح جامعه

در ضمن:

از شماره 1 الی 5 مربوط به اداره کل بیمه خدمات درمانی

6-9 مربوط به همکاری با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

10- 14 مربوط به موسسه واکسن و سرم سازی رازی

15- 18 مربوط به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

19- 25 مربوط به مرکز تحقیقات کاربردی و فرماندهی نیروی انتظامی می باشد.