سه شنبه ١٣٩٧/٤/٢٦    EN

 کرمان - بولوار جمهوری اسلامی بعد از چهار راه فرهنگیان - مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
 
 تلفن تماس:  32112794 - 034