سه شنبه ١٣٩٧/٤/٢٦    EN

نام و نام خانوادگی
 مقطع تحصیلی

 رشته تحصیلینحوه عضویت در مرکز 
شهلا منصوری PHD میکروب شناسی 
تمام وقت

سید امین ایت االه موسوی PHDقارچ شناسی 
 تمام وقت

محمداحمدی نژاد PHD ژنتیک باکتری ها 
 تمام وقت

محمدرضا افلاطونیان  دکتری دامپزشکی
تمام وقت

 مجید فصیحی هرندی PHDانگل شناسی 
تمام وقت
 

 محمدجواد زاهدیفوق تخصصگوارش 
تمام وقت
 


ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نحوه عضویت در مرکز

1

شهلا منصوری

PHD

میکروب شناسی

تمام وقت

2

سیدامین آیت اللهی موسوی

PHD

قارچ شناسی

تمام وقت

3

محمد احمدی نژاد

PHD

ژنتیک باکتریها

تمام وقت

4

محمدرضا افلاطونیان

دکتری

دامپزشکی

تمام وقت

5

مجید فصیحی هرندی

PHD

انگل شناسی

تمام وقت

6

محمدجواد زاهدی

فوق تخصص

گوارش

تمام وقت

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نحوه عضویت در مرکز

1

شهلا منصوری

PHD

میکروب شناسی

تمام وقت

2

سیدامین آیت اللهی موسوی

PHD

قارچ شناسی

تمام وقت

3

محمد احمدی نژاد

PHD

ژنتیک باکتریها

تمام وقت

4

محمدرضا افلاطونیان

دکتری

دامپزشکی

تمام وقت

5

مجید فصیحی هرندی

PHD

انگل شناسی

تمام وقت

6

محمدجواد زاهدی

فوق تخصص

گوارش

تمام وقت


ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نحوه عضویت در مرکز

1

شهلا منصوری

PHD

میکروب شناسی

تمام وقت

2

سیدامین آیت اللهی موسوی

PHD

قارچ شناسی

تمام وقت

3

محمد احمدی نژاد

PHD

ژنتیک باکتریها

تمام وقت

4

محمدرضا افلاطونیان

دکتری

دامپزشکی

تمام وقت

5

مجید فصیحی هرندی

PHD

انگل شناسی

تمام وقت

6

محمدجواد زاهدی

فوق تخصص

گوارش

تمام وقت


ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نحوه عضویت در مرکز

1

شهلا منصوری

PHD

میکروب شناسی

تمام وقت

2

سیدامین آیت اللهی موسوی

PHD

قارچ شناسی

تمام وقت

3

محمد احمدی نژاد

PHD

ژنتیک باکتریها

تمام وقت

4

محمدرضا افلاطونیان

دکتری

دامپزشکی

تمام وقت

5

مجید فصیحی هرندی

PHD

انگل شناسی

تمام وقت

6

محمدجواد زاهدی

فوق تخصص

گوارش

تمام وقت