سه شنبه ١٣٩٧/٤/٢٦    EN

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری از سال1380 به عنوان کميته فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1388 هم بصورت  مصوب ادامه و اولين ارزيابي هم در سال 1390 صورت گرفت.

اين مرکز بنا به ضرورت حفظ و توسعه سلامت و ارتقا سطح علمي پژوهشي کشور بويژه در جنوب شرق تاسیس گردید و درصدد است 
يکي از موفق ترين مراکز تحقيقات در سطح منطقه و کشور تا سال 2014 باشد.

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری از سال1380 به عنوان کميته فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1388 هم بصورت  مصوب ادامه و اولين ارزيابي هم در سال 1390 صورت گرفت

اين مرکز بنا به ضرورت حفظ و توسعه سلامت و ارتقا سطح علمي پژوهشي کشور بويژه در جنوب شرق تاسیس گردید و درصدد است يکي از موفق ترين مراکز تحقيقات در سطح منطقه و کشور تا سال 2014 باشد.

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری از سال1380 به عنوان کميته فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1388 هم بصورت  مصوب ادامه و اولين ارزيابي هم در سال 1390 صورت گرفت

اين مرکز بنا به ضرورت حفظ و توسعه سلامت و ارتقا سطح علمي پژوهشي کشور بويژه در جنوب شرق تاسیس گردید و درصدد است يکي از موفق ترين مراکز تحقيقات در سطح منطقه و کشور تا سال 2014 باشد.

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری از سال1380 به عنوان کميته فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1388 هم بصورت  مصوب ادامه و اولين ارزيابي هم در سال 1390 صورت گرفت

اين مرکز بنا به ضرورت حفظ و توسعه سلامت و ارتقا سطح علمي پژوهشي کشور بويژه در جنوب شرق تاسیس گردید و درصدد است يکي از موفق ترين مراکز تحقيقات در سطح منطقه و کشور تا سال 2014 باشد.

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری از سال1380 به عنوان کميته فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1388 هم بصورت  مصوب ادامه و اولين ارزيابي هم در سال 1390 صورت گرفت

اين مرکز بنا به ضرورت حفظ و توسعه سلامت و ارتقا سطح علمي پژوهشي کشور بويژه در جنوب شرق تاسیس گردید و درصدد است يکي از موفق ترين مراکز تحقيقات در سطح منطقه و کشور تا سال 2014 باشد.


مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری از سال1380 به عنوان کميته فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1388 هم بصورت  مصوب ادامه و اولين ارزيابي هم در سال 1390 صورت گرفت

اين مرکز بنا به ضرورت حفظ و توسعه سلامت و ارتقا سطح علمي پژوهشي کشور بويژه در جنوب شرق تاسیس گردید و درصدد است يکي از موفق ترين مراکز تحقيقات در سطح منطقه و کشور تا سال 2014 باشد.