سه شنبه ١٣٩٧/٤/٢٦    EN
هدف کلي

 • تعيين نيازهاو پاسخ به مشکلات مردم و سوالات پژوهشگران دردرمان کليات بيماريهاي عفوني و گرمسيري و انجام پژوهشهاي اپيدميولوژيک بهداشتي،درخصوص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

اهداف اختصاصي

 • تعيين ميزان شيوع و بروزوحمله بيماريها در منطقه و جوامع و زمانهاي مختلف
 • تعيين شدت ابتلا و ارائه راهکارهاي مناسب در کاهش آسيب
 • تعيين خصوصيات بيولوژيک عوامل زنده بيماريزا در منطقه
 • تعيين و شناسائي بيماريهاي نوپديد و نو ظهور منطقه و کشور
 • تعيين اولويت هاي بيماريهاي عفوني در منطقه و کشور
 • تعيين دانش ، نگرش و عملکرد مردم در برخورد با بيماريهاي عفوني و گرمسيري
 • تعيين عوامل خطر و ارتباط بيماريها با عوامل محيطي مختلف
 • تعيين روش هاي درماني موثر و يافتن مناسبترين روشهاي درماني براي بيماريهاي عفوني و گرمسيريتعيين روشهاي تشخيص موثر و يافتن مناسبترين روشهاي تشخيصي براي بيماريهاي عفوني و گرمسيري

 

 • اين مرکز بنا به ضرورت حفظ و توسعه سلامت و ارتقا سطح علمي پژوهشي کشور بويژه در جنوب شرق تاسیس گردید و درصدد است يکي از موفق ترين مراکز تحقيقات در سطح منطقه و کشور تا سال 2014 باشد.

 

ماموريت

 • توسعه علم با رعايت مقررات اخلاق اسلامي
 • ارتقاء سطح سلامت در جامعه بشري بويژه جامعه اسلامي
 • رعايت و توسعه اخلاق علم و پژوهش
 • ارتقاء سطح دانش اساتيد و کارشناسان در جهت انجام پژوهشهاي مفيد و کاربردي
 •  بالا بردن جايگاه علمي کشور اسلامي بيرون در سطح منطقه و جهان